Wieck

Jezioro Białe Błota

Odwiedzin

Opis

Na przełomie lat 70. i 80. gwałtownie zanikała woda z jezior i bagien, znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Kaliska. Zaczęło brakować wody nie tylko w jeziorach, ale również na terenach bagiennych. Skutki braku wody były znaczne, doszło do zmniejszenia się populacji rzadkich gatunków roślin i zwierząt, przyrosty drzew były znacznie mniejsze niż w poprzednich latach. Poziom wód gwałtownie się obniżał.

Najprawdopodobniej przyczyny takiej sytuacji było kilka, m.in. postępujące zmiany klimatyczne, melioracje odwadniające na pobliskich terenach oraz badania geologiczne, wykonywane metodą sejsmiczną. Metoda ta doprowadziła do naruszenia warstw wodonośnych i przedostania się wody w głębsze warstwy.

W 1997 roku postanowiono odnowić zanikające jeziora i wysychające bagna, wykorzystując wodę z kanału Czarnowodzkiego. Założenie było takie, iż woda, która zostanie doprowadzona do Jeziora Białe Błoto, nawodni również pobliskie bagna oraz podniesie poziom wód gruntowych. W ciągu 18 dni nieistniejące jezioro Białe Błota napełniło się wodą do zakładanego stanu. Już jesienią 1997 roku na dnie dotychczas suchego jeziora Niedźwiadki pojawiła się woda oraz stwierdzono podnoszenie się wód gruntowych.

Zrealizowanie zadań z zakresu projektu małej retencji wodnej spowodowało odtworzenie wyschniętych jezior i bagien śródleśnych. Dzięki infiltracji doszło do podniesienia się wód gruntowych o 2 m w promieniu 4 km (powierzchnia 4000 ha).

Działania związane z małą retencją doprowadziły do stabilizacji bilansu wodnego na terenie Nadleśnictwa Kaliska.

Nowe efekty

Najważniejszym efektem przyrodniczym było zwiększenie bioróżnorodności i uwilgotnienia siedlisk, przez co pojawiły się ponownie gatunki roślin (np. rosiczka), zwierząt i owadów (ważki). Efektem bezpośrednim jest również wzrot uwilgotnienia siedlisk,a przede wszystkim tworzenia się mgieł i powstawanie rosy. Dzięki temu można było wdrożyć program restytucji rzadkich, a wymagających zwiększonej wilgotności powietrza gatunków roślin. Restytucja cisna pospolitego w Nadleśnictwie Kaliska jest prowadzona z powodzeniem od 1998 roku.

int(24007)